Понеділок
2018-10-15
6:26 PM
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мультимедійна дошка на уроках математики в 5-6-х класах
Головна Реєстрація Вхід
Каталог статей »
Меню сайту

Категорії розділу
Мої статті [12]


Для вчителів фізики
Загляніть!!!


Головна » Статті » Мої статті

УРОКИ МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НІТН
           Постановка проблеми. Сучасний розвиток суспільства і особистості висувають високі вимоги до організації процесу навчання і його результатів. У педагогічній науці та практиці на цей час накопичилася велика кількість теоретичних і практичних здобутків, які стосуються організації системи освіти. І все ж основною організаційною формою навчання в сучасній школі залишається урок. Основні положення, що визначають урок як головний елемент навчальної архітектури, закладені в XVII – XIX ст. у працях педагогів Я. А. Коменского, І. Ф. Гербарта, А. Дистервега, К. Д. Ушинского. Довгий час ці положення, як і діяльність усіх учасників навчального процесу, регламентувалися нормативними документами. Останнім часом, який характеризується переходом до інформаційного суспільства, нагальною потребою стає удосконалення всіх компонентів процесу навчання, а особливо методики проведення уроків. В умовах прискорення процесів оновлення інформації, інтеграції і диференціації наукових знань актуальною стає п р о б л е м а інтенсифікації навчального процесу на основі його комп'ютеризації. Головною метою комп'ютеризації освіти є створення інноваційних методик навчання з окремих дисциплін, наповнення їх новим інформаційним змістом, створення такого навчального середовища, яке сприяє активізації розвитку інтелектуальних можливостей та особистісних потреб учнів. Все це стосується і уроку математики.

Аналіз актуальних досліджень. Урок як педагогічну проблему досліджували відомі педагоги і психологи: С. М. Бондаренко, Г. Д. Кирилова, Б. І. Коротяєв, В. В. Котов, Х. Й. Лийметс, М. І. Махмутов, В. А. Онищук, П. І. Підкасистий, І. П. Підласий, Л. І. Соболєв, А. М. Сохор, Н. М. Яковлєв та інші.

Окремі види уроків з математики, їх структурні компоненти та шляхи підвищення ефективності розглядалися в роботах Г. П. Бевза, А. В. Грохольської, О. С. Дубинчук, Ю. І. Мальованого, З. І. Слєпкань, А. А. Столяра, Р. С. Черкасова та інших математиків-методистів.

            Наприклад, З. І. Слєпкань  у роботі "Шляхи підвищення ефективності уроків з математики” [5] дала тлумачення ефективного уроку: "Ефективним, на нашу думку, слід вважати такий урок з математики, побудова і проведення якого максимально сприяє досягненню поставлених перед уроком цілей. Ефективно проведений урок дає можливість вчителю досягти оптимальних результатів навчання”. У цій же роботі визначено основні шляхи підвищення ефективності уроків:

     1. Раціональний вибір мети уроку, його змісту і структури.

     2. Застосування методів і прийомів роботи, що активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають їх творчі здібності й інтерес до математики.

      3. Вміле поєднання колективних, групових та індивідуальних форм навчання. Використання різних форм самостійної роботи учнів.

      4. Удосконалення системи вправ.

      5. Раціональне використання наочних посібників та технічних засобів навчання.

      6. Удосконалення форм контролю успішності учнів.

      7. Поєднання теорії з практичною діяльністю учнів.

      8. Вдосконалення міжпредметних зв'язків.

      9. Підвищення інтересу учнів до математики.

     10. Посилення органічного зв'язку навчання та виховання на уроках математики.

Окремі проблеми навчання математики учнів 5-6 класів розглядалися в дисертаційних роботах І. А. Акуленко, І. М. Богатирьової, Т. В. Дубової, Н. В. Гібалової, В. Я. 3абранского, О. П. Кисіль, В. В. Коваля, С. М. Лук’янової, Т. Д. Чабанової та інших. Серед цих робіт не було таких, що безпосередньо стосуються методики проведення уроків, але окремі результати цих досліджень є корисними для організації навчального-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики. 

На методику проведення уроків у школі суттєвий вплив мають індивідуальні та вікові особливості учнів, а також характер навчальної дисципліни. Особливо це стосується навчання математики учнів 5-6 класів, які не легко переходять від навчання у початковій школі до основної. Існують об’єктивні причини, які викликають певні труднощі у засвоєнні учнями математичних знань. Вони пов’язані з абстрактним характером математики. Інші причини пов’язані з психологічними особливостями учнів: типом темпераменту учнів (холерики, флегматики, сангвініки, меланхоліки); реакцією на навчальні завдання (активісти, теоретики, прагматики, рефлектори); типом репрезентативної системи (аудіали, візували, кінестетики) тощо.

Мета статтірозкрити окремі аспекти проведення уроків формування вмінь і навичок з математики в умовах використання НІТН.

           Виклад основного матеріалу. Існують різні підходи до встановлення типів уроків для загальноосвітньої школи. Сьогодні науковці і вчителі-практики надають перевагу поділу уроків на типи відповідно до провідних цілей уроку. Розрізняють 6 таких типів уроків: 1) засвоєння нових знань, 2) формування вмінь і навичок, 3) застосування знань, 4) узагальнення та систематизації знань, 5) контролю й оцінювання навчальних досягнень, 6) комбінований [3]. Серед системи усіх уроків у 5-6 класах найбільша кількість припадає на уроки формування вмінь і навичок та комбіновані уроки. Багато вчителів проводять уроки цих типів шляхом безпосереднього розв’язування задач і вправ з підручника. В інших учителів ці уроки викликають найбільше труднощів у процесі підготовки і проведення, оскільки потребують урізноманітнення форм і методів навчання, ретельного відбору вправ для учнів конкретного класу

          Кожний урок математики є частиною загального навчального процесу і методичної системи навчання математики. У той же час сам урок має складну структуру (складається з цільового, змістового, стимуляційно-мотиваційного, операційно-діяльнісного, контрольно-регулювального та оцінно-результативного компонентів) і здійснюється в кілька етапів (актуалізація опорних знань, мотивація навчання, сприйняття і усвідомлення завдань, підсумок, тощо). На структуру уроку і його результативність впливають багато різноманітних факторів. До основних слід віднести: особистість учителя і рівень його фахової підготовки, вікові та індивідуальні особливості учнів класу і стан їх математичних знань, а також методологічний підхід до навчання, в рамках якого відбувається навчальний процес. Слід також зауважити, що зміна одного з компонентів чи етапів уроку спричинює вплив на всю систему «урок», його організацію та методику проведення.

Будемо розглядати урок математики в 5-6 класах за умови дотримання особистісно орієнтованого підходу до навчання і активного використання мультимедійної дошки. Тут і надалі маємо на увазі мультимедійний комплекс: комп’ютер, проектор і сенсорна дошка.

Основна сутність особистісно орієнтованого навчання полягає у визнанні людської суб’єктності, самобутності та самоцінності, активізації у розвитку учня свідомості, ціннісно-смислової сфери, самооцінки, а також формуванні особистісних властивостей – активності, цілеспрямованості, відповідальності, винахідливості, самостійності, наполегливості, тощо.

Якість і результативність уроків підвищується завдяки гармонійному поєднанню традиційних та інноваційних форм, засобів і методів подання нового матеріалу та формування знань та навичок в учнів. Використання на уроках математики мультимедійної дошки створює значний ефект на педагогічну діяльність вчителя і навчально-пізнавальну діяльність учнів.

                 На уроці формування знань, умінь і навичок немалу роль відіграє етап актуалізації опорних знань, який складається з повторення теоретичного матеріалу та розв’язування усних вправ. Якщо при цьому задіяти мультимедійну дошку, то учень зможе не лише чути запитання, а й бачити його. Це зручно, оскільки в одному класі навчаються учні з різним типом репрезентативної системи. Крім цього, після відповіді, на дошці може з’явитися правильна відповідь, що дає можливість учню порівняти свою думку з правильною і самому пояснити, де він припустився неточності чи помилки. За таких умов, він буде почувається комфортніше, ніж коли правильну відповідь дає однокласник

           Сучасні підручники містять значну кількість усних вправ і саме їх може пропонувати вчитель, використовуючи підручник. Але в цьому випадку учні одразу бачать весь обсяг вправ і кожен намагається розв’язати все, ще до того, як його викликали. Використання мультимедійної дошки під час розв’язування усних вправ інтенсифікує навчальний процес і урізноманітнює його. Завдання можуть з’являтися поступово, що дає можливість вчителю з’ясувати швидкість реакції та швидкість мисленєвих процесів учня. Використання різних фабул та форм подання завдань для усного рахунку допомагає вчителю утримувати увагу учнів довший час. Наприклад, під час вивчення десяткових дробів учням можна запропонувати такі вправи для усного рахунку.

1. При переписуванні прикладів з дошки Аня пропустила деякі коми. Допоможіть їй виправити помилки! 1) 14,7–44=10;  2) 5,8+2=78;  3) 305+1,04=4,09;

            2. У кожному квадраті (рис. 1) знайдіть стовпчик, рядок чи діагональ, сума чисел у яких дорівнює числу над квадратом

            Зрозуміло, що періодично, усні вправи мають просто озвучуватися вчителем. Це привчає учнів слухати.

             Як відомо, суть уроку формування умінь і навичок полягає в тому, що в результаті своєї практичної діяльності учні приходять до чітко сформованого алгоритму розв'язування того чи іншого завдання. Звісно, досягти цього можна лише за рахунок розв’язання великої кількості однотипних задач чи прикладів. Тож, щоб підтримати інтерес учня до уроку, однотипні завдання мають подаватися різними способами. Наприклад, за правильне розв’язання завдання, може  повідомлятися цікава інформація, чи відкриватись якась частинка картинки. Правильні відповіді можуть використовуватися для розшифровування деякого слова чи фрази. На дошці можуть подаватися завдання з частковими розв’язаннями, де потрібно заповнити лише пропуски або виправити помилки. Без мультимедійної дошки все це вимагає тривалої підготовки вчителя до уроку і невиправданих втрат часу на самому уроці.

Можливості мультимедійного комплексу: переміщувати об’єкти по дошці, створювати звуковий супровід, висвітлювати лише частину написаного на ній, запам’ятовувати написане, можливість виходу в Інтернет розширює і урізноманітнює клас задач, які можуть розв’язуватися на уроці формування знань, умінь і навичок.

Для учнів 5-6-х класів важливим етапом уроку є фізкультхвилинка. Вона існує для того, щоб переключити увагу учнів, уникнути стомлюваності. За допомогою мультимедійної дошки її можна провести яскравіше (під музику) і цікавіше. Наприклад на дошці можуть з’являтись різні предмети, коли учні побачать плоску геометричну фігуру - мають присісти, коли побачать об’ємну просторову фігуру - стрибнути. Іноді для переключення уваги і перепочинку можна використовувати не фізкультхвилинку, а демонстрація мультфільму, сюжетом до якого слугуватиме історична задача.

Для того, щоб урок формування вмінь і навичок видався цікавим, він має містити як абстрактні так і прикладні задачі. Останні є ефективним засобом створення та підтримування мотивації до навчання математики. В процесі їх розв’язування виникають додаткові можливості показати учням, як математика застосовується в різних сферах діяльності людини. Під час розв’язування прикладних задач учні стикаються з проблемою, яка полягає у недостатній інформації про певні процеси чи явища. Ще однією проблемою є недостатній рівень сформованості образного мислення, тобто учні просто не можуть уявити собі про що йдеться в задачі, а відповідно не можуть скласти алгоритм дій. За допомогою мультимедійної дошки можна наочно пояснити суть процесу про який йдеться в задачі, використовуючи відео ролики, фотографії, малюнки, звук.

Розглянемо приклад, аналізуючи появу нової інформації на мультимедійній дошці. Задача. Швидкість звука у воді 1500 м/с. Час проходження звуку, виміряний ехолотом, дорівнює 1,8 с. Яка глибина моря в цьому місті?

Учитель запитує учнів, чи всі слова в умові задачі зрозумілі. З’ясовується зміст слова «ехолот» (пояснює учень чи вчитель). Эхолот – пристрій, за допомогою якого

 вимірюють глибину моря.

Учням пропонується розв’язати  задачу. Якщо учні називають число вдвічі більше, ніж потрібно, то на екрані з’являється зображення, яке допомагає учням зрозуміти, що за час, визначений ехолотом, звук проходить подвоєну відстань. 

Урок формування знань, умінь і навичок може містити самостійну роботу навчального характеру на 2 варіанти. Якщо завдання подати з використанням мультимедійної дошки, то вони з’являться одночасно для обох варіантів, одразу в повному обсязі. Це дає можливість учителю не затрачати час на написання умов на уроці, а учням– починати розв’язувати завдання в довільному порядку.

Звичайно, мультимедійна дошка не є самодостатньою, принаймні на уроці формування знань умінь і навичок. Такий урок не може обійтися без розв’язування задач біля дошки чи за дошкою. Мультимедійна дошка кріпиться до стіни, тож зробити непомітним те, що учень пише біля дошки, маючи в арсеналі лише комп’ютер, проектор і мультимедійну дошку неможливо. Крім того, писати по такій дошці не досить зручно (тінь від руки може заважати), а швидкість писання по такій дошці є значно меншою ніж швидкість писання по класичній дошці. Тож, доцільним є використання обох дошок – класичної та мультимедійної

Література

1. Богатирьова І.М. Застосування проблемного навчання на уроках математики в 5-6 класах // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Вип. 29. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2008. – С. 139 143

2. Коваленко Д. В. Математика та природознавство (інтегровані уроки в 5-6 класах) // Математика в школі. 2009. – № 5. – С. 20 – 23

3. Онищук В. А. Урок в современной школе: Пособ. для учителей.  – М.: Просвещение. 1981. – 191 с

4. Скафа О. І., Тутова О. В. Комп’ютерно -орієнтовані уроки в евристичному навчанні математики. – Донецьк: «Вебер», 2009. – 320 с

5. Слєпкань З. І. Шляхи підвищення ефективності уроків з матема-тики // Урок математики в школі.: К.: Рад. шк.. – 1977. – С. 27 – 52

6. Тимко Ю.Г. Використання прийомів педагогічної техніки при конструюванні уроку математики // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Вип. 29. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2008. – С. 119 – 123

Категорія: Мої статті | Додав: darina (2011-04-06)
Переглядів: 5593 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Архів записів


Наше опитування
Чи потрібно використовувати мультимедійну дошку на уроках математики в 5-6-х класах і як часто?
Всього відповідей: 374Любите подорожувати?
Загляніть!!!


Міні-чат


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2018
Зробити безкоштовний сайт з uCoz